*Richtlijnen-2022

Reglementen en Richtlijnen:

  1.  Controle kan ten alle tijden worden uitgevoerd door het bestuur.
  2. Alle verenigingen dienen in het bezit te zijn van het wedvluchten reglement van de N.P.O. en conform deze regels te handelen.
  3. Het melden van de duiven geschied conform de meldingsplicht die bij de afdeling is goedgekeurd. Zie het programmaboekje van de afdeling.Men meldt de duiven via de afdeling, deze meldingen worden door ons overgenomen. Dit geldt voor alle wedvluchten waar meldingsplicht is.
  4. U krijgt een afrekening gestuurd iedere week na de reclametijd. Op de afrekening staat vermeld wat u moet betalen of wat u uitbetaald krijgt. Als u moet betalen kunt u dit doen door het bedrag te storten op rekeningnummer NL36RABO0132684543 t.n.v. Wefo Limburg bij de Rabobank Maastricht. De mogelijkheid bestaat ook dat u ons een machtiging geeft om de bedragen te incasseren( zie verder de bijgevoegde incasso machtiging). U houdt de gelden onder uw beschikking totdat u een afrekening krijgt.
  5. Indien de afdeling besluit om een vlucht wegens omstandigheden wegens slecht weer te verplaatsen van Frankrijk naar België dan gaat onze concours niet door. Het bestuur kan ten alle tijden het wedvlucht programma te wijzigen.
  6. Voor de vluchten van de Grote Fond morgenlossing geldt als de afdeling korter dan 500 km komt dan gaat de vlucht wel door, maar telt niet mee voor de kampioenschappen.
  7. Bij wijzigingen van het poulesysteem op een bepaalde wedvlucht zullen alle verenigingen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld.
  8. Reclameren over de uitslaglijst is telefonisch op woensdag tussen 19.00 en 20.00 uur bij Fr.Wauthlé telefoon 043-3648148 of 06-10391861 Reclames die na dit tijdstip binnen komen zullen niet meer in behandeling worden genomen.
  9. In alle gevallen waar deze reglementen en richtlijnen niet voorzien beslist het bestuur van de Wefo.

 

Onze Feestavond en Show is op zaterdag 29oktober 2022 in het Maaslandcentrum Burg. Maenenstraat 45 te Elsloo.